Route Email

Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven”

Rinsumageest/Sijbrandahuis

 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse
 
LEDENVERGADERING

Te houden op:

Maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur in het

MFC de Beijer te Rinsumageast
 
AGENDA:
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie en aanwijzing nieuw commissielid
 7. Bestuurswisseling: Aftredend is mevr. S van Wieren-Terpstra        Het bestuur draagt mevr. W van der Veen voor als nieuw bestuurslid (Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden voorgedragen)
 8. Nardus-norm voor uitvaartverenigingen
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Presentatie van Gerben Koers van Hutting Natuursteen over grafmonumenten
 12. Sluiting
 
Onze leden worden er op attent gemaakt dat kinderen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zelf lid van de vereniging dienen te worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het aanmeldformulier op de website: www.gedenkttesterven.nl. Leden die verhuizen of zij die te maken hebben met een verandering in hun woon- of leefsituatie kunnen het nieuwe adres ook via deze website bekend maken bij de penningmeester.
Onze bode is mevr. M. Zeilinga (tel.0519-297280)
 
 
 

Voor eventueel vervoer kunt u bellen met W. Holtrop, telefoonnummer 0511-424411.

 
Namens het bestuur


Een grote liefde maakt iemand moedig.

Lao-tzu